Roori
Armenian Lullabies to Sleep and to Put to Sleep

Րուրի
Հայկական օրօրներ քնանալու եւ քնացնելու համար

Aram Kerovpyan (Author, Performer) Արամ Քերովբեան (Հեղինակ, Կատարող) Virginia Pattie Kerovpyan (Author, Performer) Վիրճինիա Փաթի Քերովբեան (Հեղինակ, Կատարող)

Availability: Out of stock

Hardcover Book with CD
(ISBN: 978-2-9556353-0-8)
$29.95
Akn Association (Publisher) Ակն Ընկերակցութիւն (Հրատարակչութիւն)
2016 Paris
28 pages
Size: 10 3/4" x 10 3/4"
Language(s): English, Eastern Armenian, Western Armenian, French

Book and CD combo

ROORI is a trilingual book & CD combo presenting songs to rock and lull your baby to sleep. In Armenian, the words differ from village to village, from region to region: oror, oror … orim, orim … rouri, rouri … eyour, eyour … They call upon the wind to rock the cradle, the stars to praise the little one, and the angels to guard him or her. These Armenian lullabies are full of images shared by the peoples of the region, from the rose to the nightingale, and are full of the hopes of all peoples, that the baby should rest well and grow and multiply. Virginia Kerovpyan will sing some of these marvelous Armenian folk poems along with the lightly plucked kanoun improvisations of Aram Kerovpyan. You can follow along and sing these traditional Armenian lullabies using the simple transliterations prepared for both English and French speakers, while you and your child enjoy the double-page illustrations by Maral Kerovpyan.

ՐՈՒՐԻ երկլեզու գիրքը որ կուգայ ձայնասկաւառակով կը պարունակէ oրօրելու եւ երախայ քնացնելու երգեր. գիւղէ գիւղ, շրջանէ շրջան, տարբեր անուն տուած են՝ օրօր, օրօր… օրիմ, օրիմ… րուրի, րուրի… էյուր, էյուր… Հովը կը կանչեն որ ճօճէ օրօրոցը, աստղերը՝ որ գովեն մանուկը, հրեշտակները՝ որ հսկեն իր վրայ։ Այս օրօրները լի են երկրին ժողովրդական պատկերներովը, ըլլան անոնք վարդը կամ սոխակը. լի են նաեւ իւրաքանչիւր ծնողի յոյսերով՝ որ մանուկը լաւ հանգչի, մեծնայ եւ աճի։ Վիրճինիա Քերովբեան պիտի երգէ ժողովրդական գեղեցիկ օրօրներէն, Արամ Քերովբեանի ընկերակցութեամբ քանոնի մեղմ նուագով։ Դուք ալ, մինչ ձեր զաւակը կ՚երազէ Մարալ Քերովբեանի նկարները դիտելով, կրնաք այս օրօրները երգել, սկաւառակը լսելով, եւ գիրքէն հետեւելով երգի խօսքերուն։

Write Your Own Review

You're reviewing: Roori