Virginia Pattie Kerovpyan

VIRGINIA PATTIE KEROVPYAN was born in Washington, D.C. and moved to Paris in the 1970’s. She has performed and recorded with various early music, as well as contemporary music, ensembles. Soloist of the Kotchnak and Akn ensembles, she has specialized in Armenian song since 1980. Her interpretation brings to the forefront the essence of this music, making its discovery and transmission more accessible.


ՎԻՐՃԻՆԻԱ ՓԱԹԹԻ ՔԵՐՈՎԲԵԱՆ ծնած է Ա.Մ.Ն.-ու Վաշինկթըն մայրաքաղաքը, եւ 1970-ներուն տեղափոխուած՝ Փարիզ։ Աշխատած եւ արձանագրութիւններ կատարած է զանազան Հին եւ ժամանակակից երաժշտութեան խումբերու հետ։ 1980-էն ի վեր մասնագիտացած է հայերէն երգեցողութեան մէջ, որպէս Կոչնակ եւ Ակն խումբերու մեներգիչ։ Իր մեկնաբանութիւնը ի յայտ կը բերէ այս երաժշտութեան ոգին, մատչելի դարձնելով անոր փոխանցումը։

Roles: Performer, Author

Products