Ser Lusnyezrin
Love on the Moonedge: A Novel

Սեր լուսնեզրին
Վեպ

Hardcover
(ISBN: 978-9939-76-746-8)
$19.95
Antares (Publisher) Անտարես (Հրատարակչութիւն)
2021 Yerevan
244 pages
Size: 5" x 7 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Վեպը երիտասարդ հայուհու կյանքն է' Խորհրդային Միության քայքայման և դրա հետևանքով աշխարհում տեղի ունեցած շրջադարձային կտրուկ փոփոխությունների համապատկերում: Այն բազմաշերտ հոգեբանական վեպ է' կնոջ և տղամարդու սիրային հարաբերությունների, գրականության, լքվածության, ժամանակակից մարդու անհուսության, օտարացման մասին: Վեպում շեշտադրված հարցադրումներ կան մարդ-հայրենիք, անհատ-ազգ, սեփական եսի, գենետիկ կոդի տարալուծման վտանգը քաղաքակրթության կեցության հորձանուտում։

A romantic, multilayered psychological tale about the fatal relationship between man and woman, about the high ideals of man and Fatherland, as well as the alienation, solitude, suffering, falls, and destruction of the individual in the modern, fast-paced world. Man, who bears in him the kingdom of God is also the bearer of evil and vice, hence the first step in changing the world is the self-conquest of man through spiritual, humanistic, and eternal values, which are Love, Compassion, and Kindheartedness.

Write Your Own Review

You're reviewing: Ser Lusnyezrin