Oror ou Nani
Armenian Lullabies

Օրոր ու Նանի

Availability: Out of stock

CD with booklet
(Number: MCH0057)
$19.95
2018
Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian

Track Listings

1. Kaqavi Yerqe / Կաքավի երգը 3:09
2. Trrnotsi / Թռնոսի 2:19
3. Manoukn ou Joure / Մանուկն ու Ջուրը 2:06
4. Nani Bala, Nani (Improvised Version) / Նանի Բալա' Նանի 3:07
5. Arravot ou Mankan Totovanq / Առավոտ ու Մանկան Թոթովանք 3:42
6. Qoun Yeghir Balas / Քուն Եղիր Բալաս 5:21
7. Orim Orim / Օրիմ Օրիմ 5:13
8. Taroni Oror ou Anoush Qnik / Տարոնի Օրոր ու Անուշ Քնիկ 5:55
9. Nani Bala, Nani (Traditional Version) / Նանի Բալա' Նանի 3:03
10. Oror / Օրոր 2:56
11. Ororotsi Yerq / Օրորոցի Երգ 4:15
12. Talishi Oror / Թալիշի Օրոր 3:26
13. Yeraz / Երազ 4:05

CD with booklet which includes lyrics in Armenian, the transliterated version in latin letters, as well as the English translation of each song.

Write Your Own Review

You're reviewing: Oror ou Nani