E Arar
The World's Ancient Book

Է Արար
Աշխարհի հնագոյն գիրը

Hardcover
(ISBN: 978-99941-0-412-3)
$285.00
Tigran Mets (Publisher)
2011 Yerevan
744 pages
Size: 8 1/4" x 11 3/4"
Language(s): Eastern Armenian

Աշխարհի հնագոյն «գիրքը» Մարդ դարձած մարդն է, հնագոյն խորհրդանիշերն են, մարդու ձեռքով գծուած այն նախշն ու գիծն է, որ արուել է իբրեւ խորհրդանիշ, իբրեւ կարգատրուած ներդաշնակ աշխարհի նշան, Մարդու Աշխարհի, մարդկային յատկաթխնների, Կենաց Ծառի նշան, նշան քադաքակրթութեան արմատի, ներդաշնակաթեան կոդի։ Դա մարդկայնաթեան՝ Մարդու Աշխարհի վկայու֊ թխն է, Մարդ դաոնաւա «ձեռնարկն» է։ Դա վկայաթխնն է արմատների արմատի, դա ոչ թե այդ մասին է, այւ հենց դա է՝ արմատն է։ Դա ոչ թե վկայուած Արարչի Պատկերով Մարդու մասին է, այլ հենց այդ Մարդու տեսակն է, «կաոոյցն է» ՝ ըստ հազարամեակներով փոխանցաած ժառանգութեան։ «է Արարը» ամբողջութեամբ (մոտ 1000 էջ) պատրաստ է եղել տպագրութեան 1990-ին։ 1992 թ. հրատարակուեց գրքի չափազանց կրճատ տարբերակը (120 էջ), տպագբուեց որոշ էական եւ ոչ էական վրիպակներով, սխալներով (թէպէտ գրքում կար վրիպակների ցանկ, սակայն մեծ գիրքը սեղմ ներկայացնելու ժամանակ տեղի են ունեցել որոշ խախտումներ)։ Ներկայ ռրատարակութխնը, որոշ կրճատումներով հանդերձ, ամբողջական է։ Այստեղ չկայ «Քրիստոնէութիւն» բաժինը, որ մասնակիօրէն կայ 1992թ. հրատարակաթխնամ, չկայ «Նշանագրեր» բաժինը (մոտ 200 էջ), չկայ «Պատկերներ» բաժնի մեծ մասը, չկայ «Քարեր» բաժինը (կորած է) եւ այլն։ Սակայն «է Արարի» բան նիւթն առանց այդ բաժինների էլ ամբողջական է։ Այդ պակաս բաժինները կարող են դաոնալ առանձին նիւթ։ Այստեղ չկայ նաեւ խազերի վերծանաթխնը, քանզի հրատարակաուել են եւ հրատարակուած են առանձին հատորներով։ «է Արարի» մեծ տարբերակը պարունակող համակարգչային քարտերը, որ գոյաթխն ունէին 90-ականներին, չեն պահպանուել։ Պահպանուել է համակարգչից թղթերի վրայ հանուած օրինակը, ուստի այս հրատարակաթեան մեծ մասը պատճենահանաած է այդ օրինակից։ Այդ պատճառով ԷԼ որոշ ուղղումներ կատարեւա դէաքում երբեմն աոաջացեւ են տողերի անհաւասարութխններ եւ նախկին ու նոր տառատեսակներով տեքստեր։ «է Արարի» առաջին բաժինը շարադբուել է հետագայում, այն գրուած է մատչելի լեզուով, ոչ մասնագէտների համար։ Գրքի I, II, III եւ IV մասերը «նոյնն են», ըստ էութեան՝ նոյն բանը շարադրուած է տարբեր մակարդակների համար։ I մասը պարզ է, հասկանայի ոչ մասնագէտներին, բարձր դասարանների աշակերտներին։ II մասը մասնագիտական է, III մասը երեխաների համար է, մեկնաթեամբ հանդերձ ՝ նաեւ պատանիների համար։ IV մասը խոր մասնագիտական է (այն դժուարամատչելի կլինի նոյնիսկ պատրաս– տուած մշակաթաբանի, մարդաբանի համար), ուստի տարբեր մասերում որոշ բաներ միտամնատր կրկնել ենք։ Գիրքն ունի ներդիր՝ մեծ աղիւսակ։

Write Your Own Review

You're reviewing: E Arar