More Views

World is Yours, The
31 Affirmation Cards Box Set

Աշխարհը քոնն է
31 Հաստատումների քարտեր

Box Set
(Number: GGC0001)
$49.95

Language(s): English, Eastern Armenian

Box set of bilingual Affirmation cards for 31 days with beautiful illustrations.

Affirmations are anything we say or think. Many thoughts we process are negative. We have to retrain the way we speak and think about ourselves from the negative to a positive. It's a way of retraining your thoughts and declaring to the universe what you desire. It starts with learning to love yourself.

These affirmations will probably not seem real or true in the beginning. Give it time. Remember, be patient and gentle with yourself, you are meeting parts of yourself you have been avoiding. Change takes time, consistency and persistence.

31 երկլեզու Հաստատումների քարտեր:

Հաստատումներն այն ամենն են, ինչ մենք մտածում կամ արտահայտվում ենք: Մեր կողմից մշակված շատ մտքեր բացասական են: Սակայն դա այդպես լինել չի կարող: Անհրաժեշտ է վերանայել մեր խոսելաձեւը (խոսելաոճը) եւ մտածել անձի վերաբերյալ ավելի դրական տեսանկյունից: Այն ուսուցողական գործընթաց է, որի ընթացքում ցանկանում եմ խրախուսել եւ փոխարենն ասել այն, ինչ չեք ուզում, սովորել արտահայտել այն, ինչ ուզում եք: Ահ'ավասիք' ի լուր աշխարհի... Ձեր իղձերը սփռելու եւ մտքերը վերականգնելու ուղին: Ի սկզբանե վերոհիշյալ հաստատումները ամենայն հավանակությամը կթվան ոչ իրական եւ ճշմարիտ, այլ կեղծ: Սկսենք մտածել թիթեոի եւ նրա կյանքի հետագա զարգացման ընթացքի մասին: Փորձեք ինքներդ ձեզ տեսնել նույն գաղափարի մեջ: Ի վերջո այս ամենը հնարավորություն կստեղծի վերածվել եւ դառնալ այնպիսին, ինչպիսին է գեղեցիկ թիթեոը:

Կիրառելով օրական մեկ հաստատոււք ականատես կդաոնաք, թե ինչպես է բողբոջը ծաղկում, վերածվում հրաշք ծաղիկի (մեր պարագայում թիթեոի): Համբերատար եւ նրբանկատ եղեք ձեր անձի նկատմամբ, քանզի հանդիպելու եք անցյալի այն դրվագներին, որոնցից խուսափել եք:

Write Your Own Review

You're reviewing: World is Yours, The