Venetik
Venezia: Ondata del Pasato: A Novel

Վենետիկ
Անցյալի ալեծփանք` Վեպ

Paperback
(ISBN: 978-5-540-02490-7)
$15.00
Գրական Հայրենիք (Հրատարակչութիւն) Grakan hayrenik (Publisher)
2019 Yerevan
264 pages
Size: 5 1/2" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Թեև վեպում նշված են պատմական դեպքեր, հանրահայտ անձիք և գործողությունները տեղի են ունենում իրական և հավաստի միջավայրում, այնուամենայնիվ բոլոր կերպարները մտացածին են:

Write Your Own Review

You're reviewing: Venetik