Tamar Boyadjian

TAMAR BOYADJIAN was born in the "View of Mountains," but her life has been that of a wandering troubadour.  She teaches medieval literature (and the literature of other people and cultures) as well as 

creative writing at Michigan State University.  She is also involved with the Armenian Studies Program at the University of Michigan.  From time she was very young, she believed herself to be a knight[ess].  Her world is habitually medieval, though she also visits other worlds from time to time.  She believes that certain truths quiescently play in the interstices of life, which are oftentimes indistinct and remain that way.  Tamar Boyadjian is her life's artist.

ԹԱՄԱՐ ՊՈՅԱՃԵԱՆը ծնած է «Լեռներու տեսարան» քաղաքը։ Բայց թափառական է։ Միջնադարեան գրականութիւն (եւ ալ տարբեր ազգերու գրականութիւնները) համալսարանը կը դասաւանդէ։ Փոքր տարիքեն ինքզինք ասպետ ձիաւոր կը սեպեր։ Սովորաբար իր աշխարհը միջնադարեան է՝ բայց ուրիշ միջավայր ալ կ՚այցելէ։ Կը հաւատայ որ կեանքի արանքներուն մէջ կ՚ապրին յատուկ ճշմարտութիւններ՝ որ շատ անգամ անյայտ են ու այդպէս ալ կը մնան։ Կեանքին արուեստագէտը ինքն է։  

Roles: Author, Editor, Translator

Products