Siro Mahe…
Love's Death…

Սիրոյ մահը...

Paperback
(Number: BGR0015)
$12.00
G. Doniguian & Sons (Publisher) Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք (Հրատարակչութիւն)
1983 Beirut
79 pages
Size: 5 1/2" x 7 3/4"
Language(s): Western Armenian

Հեղինակին սիրոյ պարտականութիւնը է խօսիլ Աստուծոյ մասին: Խօսքերը ուղղուած են բոլոր անոնց, որոնք կ'ուզեն Աստուծոյ կեանքը ապրիլ իրենց սովորական կեանքին մէջ: Որոնք կը փափաքին իրենց առօրեան համակել Սիրով:

Write Your Own Review

You're reviewing: Siro Mahe…