More Views

Sevulik Sardike / Chgh Chik
Little Black Spider / Bat

Սեւուլիկ սարդիկը / Չըղ ջիկ

Anahid Sarkissian (Author, Artist) Անահիտ Սարգիսեան (Հեղինակ, Արուեստագէտ)
Paperback with CD
(Number: BKT0045)
$29.95
Parev Arev (Publisher) Բարեւ արեւ (Հրատարակչութիւն)
2002
36 pages
Size: 9 3/4" x 7"
Language(s): Western Armenian

A collection of 2 books, "Sevulik Sardik" and "Chgh Chik," and 1 cd of songs accompanying the books. Houry Dora Apartian sings and Anahit Sarkissian reads to the music of Haig Sarkissian.

Write Your Own Review

You're reviewing: Sevulik Sardike / Chgh Chik