Sahmanakhagh(kht)
Border-play: The Armenian and the Armenian

Սահմանախաղ(խտ)
Հայերենն ու հայերէնը

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 978-9939-0-3841-4)
$17.95
2022 Yerevan
80 pages
Size: 6" x 7 1/4"
Language(s): Eastern Armenian, Western Armenian

Border-play is a unique attempt at dialogue, whose theme, in addition to the manner in which the dialogue was realized, forces its reader to think, on the one hand, about the 'irreconcilable proximity’ of Eastern and Western Armenian, and on the other hand, about language in general, in both its written and oral forms. The discourse established by the synthesis of the genres of “diary” and “internet messaging” allows the reader to enter a space which is public, political, and historical as much as it is personal. The speakers - Anahid and Arakel - perform their life experiences, their friendship, their everyday lives together and apart, all the while thinking about their similarities and differences as Armenians from Armenia and the diaspora, respectively. They attempt to capture that fleeting border which at once identifies them with one another and differentiates them. The speakers are moved by the idea of finding this border and crossing it, something which often takes place, but the charm of this game is the very fact that there is no stable border, it is rather moving and inconstant.

- Literary critic Sona Mnatsakanyan

«Սահմանախաղ(խտ)ը» զրույցի յուրօրինակ փորձ է, որի ոչ միայն թեման, այլև իրականացման կերպը ընթերցողին ստիպում է մտածել մի կողմից արևելահայերենի ու արևմտահայերենի «անհաշտ մտերմության», մյուս կողմից' ընդհանրապես լեզվի մասին' իր գրավոր ու բանավոր դրսևորումներով: Օրագրության և համացանցային հաղորդագրության ժանրային համադրությամբ ստեղծված զրույցը թույլի տալիս ընթերցողին մտնելու մի տարածք, որը որքան անձնային, նույնքան էլ հանրային, պատմական ու քաղաքական է: Երկխոսողները' Անահիտն ու Առաքելը, խաղարկում են իրենց կենսափորձը, իրենց ընկերությունը, միմյանց հետ ու միմյանցից հեռու ապրվողառօրյան' շարունակաբար մտածելով իրենց նմանությունների ու տարբերությունների մասին' որպես հայաստանցի և սփյուռքահայ: Նրանք փորձում են որսալ այն խուսափուկ սահմանը, որը նույնացնում ու տարբերակումի իրենց: Զրուցողները բռնկված են սահմանը գտնելու ու այն խախտելու մտքով, որը հաճախ տեղի է ունենում, բայց խաղի հմայքն ու գաղտնիքը հենց այն է, որ չկա հաստատուն սահման, այն երերուն է ու փոփոխական:

- Գրականագետ Սոնա Մնացականյան

Write Your Own Review

You're reviewing: Sahmanakhagh(kht)