More Views

Omar Khayyam
Quatrains

Օմար Խայյամ
Քառյակներ

Omar Khayyam (Author) Օմար Խայյամ (Հեղինակ)
Paperback
(ISBN: 978-964-95811-08)
$29.95
Armenian Diocese of Peria (Publisher) Բերիոյ Հայոց Թեմ (Հրատարակչութիւն)
2007 Isfahan
201 pages
Size: 4 1/2" x 6 1/2"
Language(s): Eastern Armenian, Farsi

Additional Artists

Azat Matian (Translator) Ազատ Մաթեան (Թարգմանիչ)

Write Your Own Review

You're reviewing: Omar Khayyam