Mer Pokrere yev Nor Ashkharhe
Our Children and the New World

Մեր փոքրերը եւ նոր աշխարհը

Paperback
(ISBN: 99930-1-026-X)
$12.00
1999 Burbank
77 pages
Size: 6 3/4" x 9 1/2"
Language(s): Western Armenian

Գրքի նպատակը հայ ընտանիքին մէջ խաղաղ մթնոլորտ ստեղծելու և առողջ նոր սերունդ դաստիարակելու փորձ մըն է: Ճիշտ դաստիարակութիւնը այնպէս կը նպաստուի առողջ հոգեվիճակի ձեւաւորմանը, որը կ'ապահոուի դպրոցին, աշխատանքին, մարդկային փոխյարաբերութիւններու եւ կեանքի այլ ոլորտներու յաջողութեան ձեռքբերումով:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mer Pokrere yev Nor Ashkharhe