Meline Karakashian

MELINE KARAKASHIAN is a licensed psychologist living in New Jersey.  She was born in Lebanon where she received her primary education. She moved to the United States and studied at Rutgers and Seton Hall universities, majoring in psychology. For the past 25 years, she has worked as a clinical psychologist and university lecturer and has served on the boards of Armenian and American professional, educational, charitable, and civic organizations. Her expertise is in traumatic stress (PTSD) and her lifelong goal is to help individuals overcome psychological trauma. The subjects of her writings, while professional, almost always focus on Armenian issues, in particular the Genocide of 1915, the Earthquake of 1988, the Karabagh war, and Armenian migration.  She published, The Trauma of Genocide and National Identity, on the intergenerational transmission of Genocide trauma in Eastern Armenian for her students, in 2006.  With her husband, Nubar, a second cousin to Komitas, she has three adult children. 

ՄԵԼԻՆԷ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆը ծնած է Պէյրութ:  Անցած է Միացեալ Նահանգներ որտեղ շարունակած է ուսումը Ռաթկըրզ եւ Սիթըն Հալ Համալսարաններուն մէջ, Տոքտորականը ստանալով հոգեբանութեան մէջ: Վերջին քառորդ դարը, աշխատած է կրթական եւ հոգեբանական հաստատութիւններու մէջ, եւ ծառայած զանազան հայկական եւ ամերիկյան կազմակերպութիւններու մէջ: Կեանքի որպէս նպատակ ունեցած է հասկնալ հոգեցնցման ընթացքը ու միջոցներ գտնել բարելաւելու մարդոց հոգեկան առողջութիւնը: Ան ունի ամուսին, երեք զաւակներ, ու վեց թոռներ:

Role: Author

Products