Hekiatner
Tales

Հեքիաթներ

Availability: Out of stock

Hardcover
(ISBN: 5-545-01442-X)
$15.00
Luys (Publisher) Լույս (Հրատարակչութիւն)
2002 Yerevan
47 pages
Size: 8 1/4" x 11"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists

Khoren Hacobian (Artist) Խորեն Հակոբյան (Արուեստագէտ)

«Քաջ Նազարը», «Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ», «Սուտասանը», «Ձախորդ Փանոսը», «Անխելք մարդը», «Տէրն ու ծառան», «Բարեկենդանը»

Write Your Own Review

You're reviewing: Hekiatner