Groghi Tsotse
Doomed to Spell: Thirty and Eight Deformed Hayrens

Գրողի ծոցը
Երեսուն ու ութ տձեւ հայրեն

Paperback
(ISBN: 978-99941-2-385-8)
$15.00
2010 Yerevan
99 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Groghi Tsotse (loosely translated as Doomed to Spell), Karen Karslyan's first book of poetry, was published and released on June 9, 2010. The book is in Armenian and is a collection of thirty-eight deformed hayrens (medieval Armenian poetic form) written between 2001 and 2010. The book is divided into three parts: Deformed Hayrens, Humongous Hayrens and A Bonus Hayren. All of the hayrens included in each of these parts are deformed since all of them have bent the bars of the golden cage of the hayren structure, booked it and found shelter in Doomed to Spell.

Ժողովածուն ընդգրկում է 2001-2010 թթ. ընթացքում գրված երեսուն ու ութ տձև հայրեններ: Բաղկացած է երեք մասից՝ Տձև հայրեններ, Աժդահա հայրեններ և Բոնուս հայրեն: Դրանցում ընդգրկված բոլոր հայրեններն էլ տձև են, քանի որ բոլորն էլ ծռել են հայրենի կառուցվածքային ոսկե վանդակի ճաղերը, փախել ու հանգրվանել «Գրողի ծոցում»:

Write Your Own Review

You're reviewing: Groghi Tsotse