Bari Gisher, Pokrik
Good Night, Little One: Sleep Guide for 0 to 6 Year-old Children

Բարի գիշեր, փոքրի՛կ
Երեխաների քնի ուղեցույց՝ Օ-ից մինչև 6 տարեկան

Paperback
(ISBN: 978-9939-0-3958-9)
$27.95
2022 Yerevan
344 pages
Size: 6" x 8"
Language(s): Eastern Armenian

Գրքում առկա տեղեկատվությունը կարող է ուղղորդել, օգնել ծնողներին հասկանալ երեխայի քունը, խնդիրները, կիրառել վարքաբանական գործիքներ' առկա խնդիրները լուծելու համար ծնված օրից մինչև նախադպրոցական տարիք:

Write Your Own Review

You're reviewing: Bari Gisher, Pokrik