Astghike Kuze Arag Metsnal
Asdghig Wants to Grow Up Quickly

Աստղիկը Կ'ուզէ Արագ Մեծնալ

Paperback
(Number: BKT0394)
$17.95
Natabella Press (Publisher)
2019 Los Angeles
73 pages
Size: 6" x 9"
Language(s): Western Armenian

Additional Artists


Winner of the Tölölyan Prize!

Asdghig Wants to Grow Up Quickly
is a Western Armenian chapter book which captures that period of childhood when your problems are larger than life but might actually be solved by the tooth fairy. Asdghig's sly schemes and wacky wordplays fill the illustrated pages and the accompanying downloadable audiobook with humor.
 
Asdghig is in elementary school, but her friends all somehow seem older than her. Why is it that they get all the screen time, candy, and even makeup that they want, when Asdghig’s mom won’t even hear of such things? When two classmates begin to bully Asdghig, she decides to take matters into her own hands and grow up a little faster.
 
Աստղիկը նախակրթարան է, բայց իր ընկերուհիները իրմէ մեծ կը թուին ըլլալ։ Ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ, որ անոնք կրնան համակարգիչով զբաղիլ, իրենց ուզածին չափ շաքար, քաղցրեղէն ուտել եւ նոյնիսկ շպար դնել, երբ Աստղիկին մայրը իրեն կ՚արգիլէ այդ բոլորը... Երբ երկու դասընկերուհիներ կը սկսին իր անմեղութեան վրայ խնդալ, Աստղիկը կ՚որոշէ իր սեփական ճակատագրին տէրը դառնալ եւ աւելի արագ մեծնալ։

Write Your Own Review

You're reviewing: Astghike Kuze Arag Metsnal