Mrgastan

Մրգաստան

Availability: Out of stock

Game
(Number: GCH0002)
$9.95

Language(s): Western Armenian

Mix and match game. By matching pictures of fruits, the child will learn to recognize fruits and the names in Western Armenian.

ՄՐԳԱՍՏԱՆը ճանաչողական խաղ մըն է ծանօթ եւ գրաւիչ նիւթերով. Երեխան խաղալով կը ճանչնայ իւրաքանչիւր նկար եւ զայն կը զետեղէ իրեն համապատասխան տեղւոյն վրայ:

Այս խաղը կը բաղկանայ 4 խաղաթուղթէ. Իւրաքանչիւր խաղաթուղթ ունի 6 մաս եւ 24 կտոր:

Write Your Own Review

You're reviewing: Mrgastan