Kikosi Veradardze
The Return of Kikos: Short Stories

Կիկոսի վերադարձը
iՊատմվածքներ

Paperback
(ISBN: 978-9939-51-462-8)
$14.95
Antares (Publisher) Անտարես (Հրատարակչութիւն)
2013 Yerevan
127 pages
Size: 5" x 7 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

This anthology is the writer’s first book including the very first samples of interactive Armenian prose. It has the principles of game and co-authorship special to it. Any reader, as well as writers may appear as a co-author (DOCking, Flying Bicycle; co-author: Aram Pachyan, The Last Breakfast; co-author: Lilit Karapetyan). The game is indivisible part of Armen Ohanyan’s works (Who Wants to Be a Millionaire?, Mario Superstar, Hide-and-seek, Matryoshka). That is his preferred way to involve readers and to overcome the isolation in modern Armenian literary process. As a postmodernism follower he reconsiders the past unfastening some space in the Armenian prose both for old and new characters.

Ժողովածուն հեղինակի առաջին գիրքն է, որտեղ ընդգրկված ինտերակտիվ արձակի նմուշներին հատուկ են համահեղինակության և խաղի սկզբունքները: Իբրև համահեղինակ կարող են հանդես գալ ինչպես գրողներ («Թռչող հեծանիվ», «Խորհրդավոր նախաճաշ»), այնպես էլ` ցանկացած ընթերցող («Պ(ոչ)ԱՏՈՒՄ»): Խաղը Արմեն Օհանյանի գործերի անքակտելի մասն է, ընթերցողին ներգրավելու և արդի հայ գրական գործընթացի մեկուսացումը հաղթահարելու միջոց («Պահմտոցի», «Գերաստղ Մարիոն», «Մատրյոշկա», «Ո՞վ է ուզում դառնալ միլիոնատեր»): Որպես պոստմոդեռնիզմի հետևորդ` նա վերաիմաստավորում է անցյալը` հայ արձակում տարածք բացելով թե՛ հին, թե՛ նոր հերոսների համար:

Write Your Own Review

You're reviewing: Kikosi Veradardze