Khizakheren
Book About Bravery or Meeting with Fearasaur

Խիզախերեն
Գիրք քաջության մասին կամ հանդիպում Վախազավրի հետ

Paperback
(ISBN: 978-9939-68-855-8)
$14.95
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2020 Yerevan
48 pages
Size: 8 3/4" x 8 1/4"
Language(s): Eastern Armenian

Մանկական վախերին անխուսափելիորեն բախվում են բոլոր ծնողներն ու երեխաների հետ աշխատող մասնագետները: «Խիզախերենը» մանկական վախերի ու դրանց հաղթահարման մասին է: Այստեղ կգտնեք վախերի հաղթահարման մի քանի տարբերակներ, որոնք կհեշտացնեն և զվարճալի կդարձնեն երեխայի հետ վախերի մասին զրույցները և հաղթահարման գործընթացը: Գիրքը նախատեսված է 3 տարեկանից բարձր երեխաների (հատկապես նախադպրոցականների և կրտսեր դպրոցականների համար): Այն օգտակար կլինի ծնողներին, մանկավարժներին, մանկական հոգեբաններին, դաստիարակներին և երեխաների հետ աշխատողներին:

Write Your Own Review

You're reviewing: Khizakheren