Gites, te ov e Yerkaragulpa Pipin
Do You Know Pippi Longstalking?

Գիտե՞ս, թե ով է երկարագուլպա Պիպին

Hardcover
(ISBN: 978-9939-68-479-6)
$17.95
Zangak-97 (Publisher) Զանգակ-97 (Հրատարակչութիւն)
2016 Yerevan
24 pages
Size: 8 3/4" x 11 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Additional Artists


Tommy and Anika have dreamed to have a mate to play with for quite a long and one day in the next door shows up Pippi with her horse and a small monkey called Mr. Nilson. Pippi is incredibly strong and can easily lift her horse from the ground. She has neither a mother nor a father to send her to sleep in the middle of fun and Pippi always does as her fancy takes.

Թոմին ու Անիկան վաղուց երազում էին մի խաղընկեր ունենալ, ու մի օր հարևան տնակում սկսում է բնակվել Պիպին իր ձիու և փոքրիկ կապիկի հետ, որի անունը Պարոն Նիլսոն է: Պիպին անասելի ուժեղ է և կարող է անգամ իր ձիուն բարձրացնել: Նա ո՛չ մայրիկ ունի, ո՛չ հայրիկ, որ իրեն ուղարկեն քնելու զվարճության ամենաթեժ պահին, և Պիպին միշտ ամեն ինչ անում է իր ուզածի պես:

Write Your Own Review

You're reviewing: Gites, te ov e Yerkaragulpa Pipin