Girk-Tetr-2
Workbook-2: For Those Learning to Read and Write Armenian

Գիրք-տետր-2
Գրել-կարդալ սովորողների համար

Paperback
(Number: BKS0071)
$5.95
Edit Print (Publisher) Էդիտ Պրինտ (Հրատարակչութիւն)
2011 Yerevan
47 pages
Size: 6 1/2" x 9 1/2"
Language(s): Eastern Armenian

Գիրք-տետրում զետեղված տարաբնույթ վարժությունները կօգնեն զարգասնելու գրել-կարդալ սովորողների վերլուծական կարողությունները, տրամաբանական մտածողությունը, կօժանդակեն գրաճանաչության շըրջանի դժվարությունները հաղթահարելուն:

Write Your Own Review

You're reviewing: Girk-Tetr-2