More Views

Ayl Kerp
Armenian Intellectual Board Game

Այլ Կերպ
Սեղանի թիմային ինտելեկտուալ խաղ

Availability: Out of stock

Game
(Number: GCH0047)
$39.95
Aylkerp (Producer) Այլկերպ (Արտադրիչ)

Language(s): Eastern Armenian

The objective of the game is to explain words, in other words and help your team members guess as many words as possible within one minute. You may use clues, synonyms, antonyms etc. The game is designed for all ages who իs proficient in Armenian. The goal of the game is to promote the usage of Armenian language in daily bases. Pleasent and knowledgeable time in Armenian.

Սեղանի թիմային ինտելեկտուալ խաղ ԱՅԼԿԵՐՊ: Անհրաժեշտ է մեկ րոպեում որքան հնարավոր է շատ բառ բացատրել թիմակիցներին՝ այլ կերպ: Կարելի է օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ, հուշումներ և այլն: Խաղը նախատեսված է հայերեն կարդալ և բացատրվել իմացող բոլոր տարիքային խմբերի համար: Խաղի առաքելությունն է խթանել հայերենի գործածություն առօրյա ժամանցում: ԱՅԼԿԵՐՊ՝ հաճելի ու օգտակար ժամանց՝ հայերենով ու հայատառ:

Write Your Own Review

You're reviewing: Ayl Kerp