Armenian Ornamental Script

Հայկական զարդատառ

Hardcover
(ISBN: 978-99941-894-1-0)
$119.95
Craftology (Publisher)
2012 Yerevan
190 pages
Size: 9 1/2" x 11 1/4"
Language(s): English, Eastern Armenian

The centuries have bequeathed to us thousands of ornamented manuscripts - an immense cultural heritage - various in their style, color solutiouns, and image forms. The Armenian masters have transformed the letters of our alphabet from mere symbolic units into miniature masterpieces of ornamental art, which vividly reflect our national, cultural, and spiritual values. The more than 2500 letters presented in this book and the accompanying DVD have been drawn from museums, archives, and libraries across the world.

Դարերի խորքից մեզ է հասել հարուստ մի ժառանգություն՝ հազարավոր գրչագիր մատյանների զարդատառերի ոճական, գունային ու պատկերային զանազանությամբ:  Հայ վարպետները կարողացել են հայկական տառերը զուտ նշանային պատկերներից վերածել գեղարվեստական միավորների՝ զարդատառերի, որոնք մեր ազգային հոգևորի և մշակույթի յուրատեսակ կրողներն են դարձել: Գրքում և կից DVD սկավառակում ներկայացված են զարդատառերի շուրջ 2500 նմուշներ՝ վերցված աշխարհի առավել հեղինակավոր թանգարաններից և գրադարաններից:

Write Your Own Review

You're reviewing: Armenian Ornamental Script