Dprotsakan Or Me Shaghikin Het
A School Day with Shaghik: Helpful and Fun Exercises

Դպրոցական օր մը Շաղիկին հետ
Օգտական եւ հաճելի վարժութիւններ

Paperback
(Number: BKG0011)
$8.00
2008 Aleppo
16 pages
Size: 9 1/2" x 13"
Language(s): Western Armenian

For children ages 4-6. Including more than 80 stickers.

4-6 տարեկանի համար: Աւելի քան 80 կպչուն նկարներով:

Հետաքրքի՞ր ես գիտնալու, թէ Շաղիկը ինչպէ՛ս կ'անցընէ իր դպրոցական առօրեան: Եթէ այո՛, ընկերակցի՛ր անոր եւ այս տետրին ընդմէջէն միասնաբար սորվեցէք՝ դիտել, համրել, կարդալ ու գրել, գծել, գունաւորել եւ հաճելի վարժութիւններ կատարել, ծանոթանալ գոյներու եւ ձեւերու, սորվիլ բառերու հականիշներ: Այս տետրը կը տարբերի ուրիշ տետրերէ՝ իր հաճելի վարժութիւններով եւ տասնեակ մը փակցուելիք նկարներով: Եթէ գոհ մնաս աշխատանքէդ, կրնաս օգտագործել նաեւ միւսները:

Write Your Own Review

You're reviewing: Dprotsakan Or Me Shaghikin Het