Armenian Photographers of New Jugha, The

Նոր Ջուղայի հայ լուսանկարիչները

Paperback
(ISBN: 978-9939-0-1324-4)
$28.00
2015 Yerevan
44 pages
Size: 5 3/4" x 8"
Language(s): English, Eastern Armenian

In the book is elucidated information connected with the life and activities of New Jugha ghotograghers of the XIX-XX cc.; novelties of technics of photography and color grinting introduced by them: and accompanying questions that can be useful not only to those who are interested in history of photography, but also to those interested in the social-economic life of Iran and Iranian Armenians.

Գրքում լուսաբանված են 19-20-րդ դարերի Նոր Ջուղայի հայ լուսանկարիչների կյանքին և գործունեությանն աոնչվող տեղեկություններ, լուսանկարչության տեխնիկայի ու գունավոր տպագրության ասպարեզում ներդրած նորություններ և հարակից հարցեր, որոնք կարող են օգտակար լինել ոչ միայն լուսանկարչության պատմությամբ, այլև Իրանի և իրանահայության սոցիալ-տնտեսա- կան կյանքով հետաքրքրվողներին:

Write Your Own Review

You're reviewing: Armenian Photographers of New Jugha, The